Sensei-Kai

alt

LA SENSEI-KAI TKAW

MEMBERSHIP

SENSEI KAI (Division Shito Ryu)

 Sensei Ciro Quatraro 5°Dan

MEMBERSHIP

SENSEI KAI (Division Goju Ryu)

 Renshi Vincenzo Alibrandi 6°Dan

MEMBERSHIP

SENSEI KAI (Division Wado Ryu)

Kyoshi Massimo Conti 7°Dan